HANDELS OG SALGSBETINGELSER

 

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for TexCare // CarePrint (herefter benævnt "TEXCARE") er gældende for salg af enhver ydelse fra TEXCARE, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre TEXCARE skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen og lignende i brochurer og andet salgsmateriale m.v. er kun vejledende. TEXCARE's oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø. Tilsendte mails om særlig krav og ønsker skal være skriftligt bekræftet af TexCare for at have retsmæssig gyldighed.
Alle oplyste priser er excl. moms.

3. Levering og leveringstid

Leveringsklausulen er ex works, Viborgvej 9, 8920 Randers NV, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for TEXCARE, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt aftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor TEXCARE har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra Kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på TEXCARE's lager. TEXCARE er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. såfremt der indtræder forsinkelse, som TEXCARE bærer ansvaret for, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til TEXCARE at kræve levering, dog betinget af, at Kunden fastsætter en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med angivelse af, at Kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Kun såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er Kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hævebeføjelse har Kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.
Flasker og andet, som leveres på paller til TexCare i bakker med krympeplast, hvor TexCare er nødt til at ompakke i mindre emballager tillægges en timebetaling på 450 kr for den anvendte tid
.

Købesummen forfalder, medmindre andet er aftalt, til betaling 8 dage netto kontant efter levering. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 2 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret TEXCARE's konto i TEXCARE's pengeinstitut. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
Rykkere kan tillægges 100 kr i rykkergebyr pr rykker, samt det fra EU implementerede
Faste Kompensationskrav iht. Rentelov på 310,00 kr pr. rykker. Dette kompensationskrav forfalder på 9. dagen hvis betalingsbetingelserne ikke er overholdt, samt for månedlige rykkere.

5. Ejendomsforbehold

TEXCARE har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6. Garanti

TEXCARE giver Kunden garanti svarende til den, som TEXCARE har modtaget fra TEXCARE's underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. TEXCARE yder uanset foranstående 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl. Der ydes ikke anden garanti fra TEXCARE's side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v.

7. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til TEXCARE med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Ved synlige fragtskader skal Kunden reklamere straks ved modtagelsen over for fragtføreren. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. Ethvert mangelkrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 7 dage efter leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. TEXCARE's ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at meddele Kunden et af TEXCARE fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Ved forholdsmæssig afslag forstås, at køber skal godtgøre antal fejltryk ved at returnere disse, eller foretage fotodokumentation, hvor antal tydeligt fremgår. Ved leverancer uden for Danmark, inkl. leverancer til Færøerne og Grønland, dækker TEXCARE ved afhjælpning kun materialerne. Al arbejdsløn ved afhjælpning hhv. montering i tilfælde af ombytning afholdes i disse tilfælde af kunden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af overstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.

8. Produktansvar

For produktansvar er TEXCARE ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. TEXCARE fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på TEXCARE's produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele TEXCARE, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning TEXCARE måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde TEXCARE skadesløs i samme omfang, som TEXCARE's ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.

9. Begrænset hæftelse

TEXCARE hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. TEXCARE's ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

10. Force majeure

TEXCARE er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som TEXCARE ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er TEXCARE berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem TEXCARE og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter TEXCARE's valg afgøres med Byretten i Randers som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten skal have sæde i Randers. Uanset ovenstående kan TEXCARE dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting.

 

 

    SILKETRYK SERIGRAFI RUNDTRYK       VIBORGVEJ 9 8920 RANDERS NV 40783900 email@careprint.dk